Algemene Ledenvergadering OVB

De eerstvolgende ledenvergadering is vastgesteld op

donderdag 2 november 2017 bij Betuweboulevard/Betuwestrand te Beesd.

Aanvang 19.30 uur.Vragen en agendapunten graag uiterlijk 1 week voor de vergadering mailen aan de secretaris.CONCEPT AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Concept verslag ALV van 30 november 2016 

4. Begroting en benoeming kascontrole (begroting ligt 1/4 uur voor aanvang ter inzage!)

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

6. Goedkeuring statuten

7. Evaluatie activiteiten van de commissies

8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag

9. Presentatie en rondleiding 

Aansluitend is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een drankje.